PROF&CARE M&M Transport Logistics Services M&M Transport Logistics Services SGGW Ursynów Warszawa Warszawa

Obrady II Walnego Zebrania (22.11.2011) - sprawozdanie

22 listopada 2011 roku w lokalu Biblioteki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyły się obrady II Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Akademickiego Klubu Lekkoatletycznego „Ursynów”. Na spotkaniu pojawili się następujący goście: Burmistrz Dzielnicy Ursynów pan Piotr Guział, Zastępca Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu M. St. Warszawy pan Zenon Dagiel i prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki pan Jerzy Skucha. Zebrani zajęli się następującymi kwestiami:

 1. Wiceprezes Zarządu Klubu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w minionych czterech latach. Zaznaczył sukcesy Klubu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Systemie Sportu Młodzieżowego i, a także trudności finansowe i w związku z tym projekty poszukiwania nowych źródeł finansowania. Na koniec podkreślił potrzebę zintensyfikowania starań o uzyskanie decyzji i środków finansowych na budowę stadionu lekkoatletycznego w dzielnicy Ursynów. Pomimo starań władz AKL sprawa budowy obiektu nadal nie może ruszyć z miejsca.
 2. Walne zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i przeszło do wyborów nowych władz Klubu. Nowy Zarząd tworzą następujące osoby: pan Tomasz Borecki (prezes Klubu), p. Jerzy Pietrzyk (wiceprezes), p. Stanisław Kostaniak (wiceprezes), p. Eugeniusz Dąbrowski (sekretarz), p. Jerzy Skucha, p. Zbigniew Kęskiewicz, p. Paweł Mazur, p. Wojciech Łyżwiński. W skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli: pani Genowefa Patla (przewodnicząca), p. Zbigniew Makomaski, p. Bogdan Obrocki.
 3. Na zebraniu omówiono, jakie działania należy podjąć w celu wybudowania stadionu lekkoatletycznego na Ursynowie. Pan Burmistrz Dzielnicy Ursynów oznajmił, że dzielnica i on sam włączą się w realizację budowy stadionu.
  Prezes Klubu wyraził pogląd, że pierwszym działaniem powinno być przede wszystkim podjęcie rozmów z nowymi władzami Ministerstwa Sportu i z panią Prezydent M. St. Warszawy.
  Zebrani podkreślili potrzebę tej budowy z powodu zbyt słabej infrastruktury lekkoatletycznej w mieście (tylko trzy stadiony lekkoatletyczne).
  Zastępca Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy pan Zenon Dagiel zgodził się, że kolejny stadion w Warszawie jest potrzebny. Zauważył, że rozpatrywana obecnie oferta wybudowania nowoczesnej areny sportowej jest bardzo ciekawa w związku z jej walorami także ekonomicznymi wynikającymi z systemu odnawialności energii słonecznej. Wyraził także przypuszczenie, że możliwe będzie rozważenie dofinansowania z funduszy miasta budowy w granicach 10-12 milionów złotych. Pan Zenon Dagiel pochwalił dotychczasową działalność Klubu przede wszystkim podstawowe kierunki szkolenia „Talent Sportowy” i „Szkoła na Olimp”, a także przedstawił system wynagradzania Klubu, związany z uzyskanymi na imprezach punktami. Zapewnił, że mimo okrojenia o 40% budżetu miasta w dziedzinie sportu zachowany zostanie priorytet interesów lekkiej atletyki.
 4. Przedstawiono także inne kwestie: pan Janusz Samel Naczelnik Wydziału Sportu Gminy Ursynów poinformował o uchwale Zarządu Dzielnicy Ursynów o otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2012 oraz że udało się utrzymać środki finansowe na sport na podobnym poziomie.
  Pan Paweł Mazur przedstawił problem ciągłości kształcenia sportowego młodzieży rozpoczynanego od klasy sportowej w szkole podstawowej poprzez gimnazjum i LO. Pomysł ten był podejmowany przez AKL cztery lata wcześniej, ale nie zrealizowano go. P. Mazur zaproponował wytypowanie kilku szkół podstawowych i jednego gimnazjum do tego projektu (gimnazjum przy ul. Koncertowej dysponuje dobrą bazą do uprawiania lekkiej atletyki). W związku z tym projektem należałoby przyciągnąć do tych szkół utalentowaną młodzież spoza Warszawy a to wiązałoby się z zabezpieczeniem możliwości korzystania z bazy noclegowej.
 5. Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał pan Janusz Samel przedstawił zgłoszone na zebraniu wnioski: zobowiązać Zarząd do dalszych starań w zakresie budowy obiektu lekkoatletycznego, zobowiązać Zarząd do rozpoczęcia prac nad powstaniem klas z programem sportowym w szkołach, zobowiązać Zarząd do znalezienia sponsora strategicznego wspierającego działalność klubu, zobowiązać Zarząd do stworzenia systemu wsparcia utalentowanej młodzieży spoza Warszawy poprzez zapewnienie noclegów i dostępu do edukacji, rozważyć możliwość ustanowienia stypendiów sportowych dla medalistów mistrzostw Polski.

Waldemar Polak